17. 3. 2024

Čtení z listu Židům. (Bratři!) Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), …
Pokračovat ve čtení 17. 3. 2024

10. 3. 2024

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. (Bratři!) Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i …
Pokračovat ve čtení 10. 3. 2024

3. 3. 2024

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. (Bratři!) Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je …
Pokračovat ve čtení 3. 3. 2024

SVATÝ ROK 2025

„Blížící se jubileum bude moci významně přispět k obnovení atmosféry naděje a důvěry jako znamení obnoveného znovuzrození, které všichni cítíme jako tak naléhavé.  Vše však bude možné, pokud se nám podaří obnovit smysl pro univerzální bratrství, pokud nebudeme zavírat oči před dramatem bující chudoby, která milionům mužů, žen, mladých lidí a dětí brání žít způsobem hodným člověka,” uvedl papež …
Pokračovat ve čtení SVATÝ ROK 2025

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolu s ním spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ (Sk 4,32). Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat …
Pokračovat ve čtení Pastorační rada

Děkanský kostel sv. Jakuba Staršího

Na místě dnešního kostela stávala již ve 12. století pozdně románská kaple sv. Jakuba Staršího. S existencí této kaple jsou spjaty počátky Chotěboře. Dochované fragmenty jejího zdiva jsou dnes uloženy v městském muzeu. Tato kaple byla v roce 1265 věnována Smilem z Lichtenburka žďárskému cisterciáckému klášteru. Žďárští cisterciáci již v roce 1267 vyslali do Chotěboře …
Pokračovat ve čtení Děkanský kostel sv. Jakuba Staršího

Modletín-filiální kostel sv. Anny

Modletín- ves na Železných horách 8 km SSV od Chotěboře, 582 m. n. m., má 22 domů a 162 obyvatel. Na místě zdejšího kostela stávala dřevěná kaple sv. Anny, nad studánkou, v níž prý se tato světice zjevila. Přicházelo sem mnoho poutníků a nemocní se zdejší vodou uzdravovali. V nejvějších době užíval jí i otec …
Pokračovat ve čtení Modletín-filiální kostel sv. Anny

Libice nad Doubravou-filiální kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je nepochybně nejstarší památkou městyse Libice nad Doubravou. Starší prameny uvádějí původ kostela gotický ze 14. století čemuž nasvědčuje gotický presbytář. Novější prameny, na základě architektonických průzkumů a dalších nálezů, zařazují vznik kostel do doby dřívější. V kostele jsou zachované části románského kvádříkového zdiva a románský vstupní portál z boku lodi kostela. Románskému původu nasvědčuje i …
Pokračovat ve čtení Libice nad Doubravou-filiální kostel sv. Jiljí