ÚVOD

 

Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi,
aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu,
věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.