Dokumenty z makovice velké věže.

Dopis o žehnání nového kříže

Lectures salutem

Ve jménu Páně!

Léta Páně 1832 dne 3. října zničil strašný požár celé město Chotěboř i farní chrám Páně sv. Jakuba apoštola i věž kostelní; chrám Páně opravený ještě toho samého roku, věž pak jen prozatímní střechou pokrytá. A teprve po 50 letech věž tato ke cti a chvále Boží, nákladem vysoce urozeného pana patrona obročí zdejšího pana Jana barona Dobřenského z Dobřenic, majitele panství Chotěbořského a. t . d. a. t. d., nákladem záduší, nákladem města Chotěboře a obcí přifařených, jakož i příspěvky dobrodinců, mezi kterýmiž nejprve jmenovati se sluší Jeho Veličenství panujícího císaře a krále Františka Josefa I. restaurována a od Jeho Biskupské milosti Josefa Jana posvěcená jest byla.

Úroda polní byla roku tohoto neobyčejně pěkná, avšak pro nastalé deštivé počasí nebylo možno obilí skliditi. Zvostať obilí nejen posekané, nýbrž i na stojatě a povstávající plísní zkaženo jest zrno i sláma. Pohroma tato stihla nejen jednotlivé Kraje, nýbrž skorem celou zemi českou. Roku tohoto zařízena jest v Praze universita česká.
Na den sv. Vavřince léta Páně 1882.
Ján svobodný pán Dobřenský z Dobřenic, patron

Dále podepsání:

Jan Jirásek, farář

Karel Rozl, okresní hejtman
Antonín Běhal, zámecký kaplan

František Rück, patronátní komisař
Jan Ryba, kostelní účetní

 


 

 

Dopis tehdejsšího tesaře, který zhotovoval věž v roce 1882.

Léta Páně dne 15. října 1882

Bratři Mylí, jestli, že budete číst tuto listinu spomeňte na nás z vůlí dobrou a vzpomeňte nás do milosti Boží. Já Václav Vrba tesařský Mistr v Chotěboři sem narozen dne 27. ledna 1837 v Čáslavy. Usadil jsem se v Chotěboři dne 15. srpna 1864. Začátek můj až do jara 1865 byl dosti zlí a však sem to šťastně přečkal. Manželka má jest rozena v Kutné Hoře dne 23. července 1839. Vdavky sme mněli dne 21. května 1860 v Čáslavy. Sme držitelové domku se zahradkou číslo 91 u Školi, pole na Lapikově, pole pod Skálou a Louky v Obolcih ve výměře 10 mir neb 1 hektar 95 arů. Domek i pozemky koupili sme s manželkou mou jen z našeho velkého přičinění a práce poctivé, což věříme, že nám Bůh požehnával. Co polír tesařský sem byl od 25. května 1857 až do 7. května 1864, co polír stavil sem věže tři a mistr tuto věž již šestou tedi 9 věží a dvě zpravoval. Při stavbě této věže byl ti výdělek pro mou osobu a po cele léto deště a větry byli tak, že se práce dlouho protáhla. Sem otcem pěti dcer Marije 21 roku stare a Anni 19 obě rozené v Čáslavy nini co Modistky Velké Meziřiči na Moravě, Apoleni 17, Jozefi 14 a Alžbeti 9 roku staré. Sem předsedou řemeslnického spolku výborem občanské záložni přisežní soudní znalec a odhadce staveb hospodářstvý pozemku a movytostí. Věž tuto i kostelní jsme zhotovyl prací tesařskou za tři sta 22 zl r.c. Tesařům sem platil Josefu Janovskému 1zl. deně, Janu Pospíchalovy z Čachotina, Václav Žák z Kojetína, František Žák z Hranic, Josef Hladký z Chotěboře, Jan Ježka z Chotěboře, Tomaš Král z Počátek, Václav Bělohlávek z Dobkova po 85 kr. deně. Kříž a báň se usazovala při velké slávě dne 15. října v neděli na den posvěcení chrámu Páně 9 hodin ráno. Kříž a Báň usazoval nahoru Josef Janovský tesař ze Sviného za pomoci Václava Žáka a Jana Pospíchala přítomného nařízením. V ten čas sem spachtovanou stavbu mněl s Antonínem Zezulákem hostinským u nádraží, silnici do Rankova a zděnou stavbu na mostě ve Vísce a práce tesařské nebylo, byl nucen sem této stavby se chopit. Sem zastupitelem pojišťovací banky Slavie a Konkordie a tito dva ústavy mně vynášejí ročně 180 zl. Jsem poručníkem pěti vdovám dohromady mají 11 sirotků. Jsem dnes přes 46 roku stár skusil jsem všeliké trápení, ouskosti, až dosud jsem vše šťastně přečkal a protož doufám, že mne Mylí Bůh můj do smrti mé neopustí a jestliže v ten čas, když tuto listinu čísti budete budu já v prach v poli svatém obrácen, vzpomeňte na mne v čas a doporučte mne do Milosti Boží. Milý nástupce a Bratře budeš-li opět po mne stavbu tesařskou co Mistr řídit a jaké pomněri  v ten čas budou ovšem nevým. Přeju však tobě, aby se ti vedlo jak v řemesle, tak v tvé domácnosti spokojeně a šťastně alespoň tak jak se vede mne. Buď zbohem jakož i tví všichni tovariši.

Psáno v Chotěboři 13. října1882
Václav Vrba- tesařský mistr
Jozefa Vrbová-choť.
Apolonie Vrbová
Vrbová Josefa
Vrbová Alžběta
Josef Janovský
Jan Pospíchal
Václav Žák


 

Informace o zřízení hasičského sboru

K památnému dnu 15. října 1882, svěcení nově zřízené před
50 l
éty požárem zničené věže. Jeho Biskupskou milost Dr. Haisem.

K ochraně majetku spoluobčanů zřídil se roku 1878 přičiněním purkmistra pana Františka Hubáčka a c. k. okresního tajemníka pana Filipa Knopfa dobrovolný hasičský sbor, jenž svéúloze za velitelství pana Leopolda Rathause při požárech zde zuřivších velmi zdárně a čestně obstál.
Účele sboru tak prospěšného podporují velmi mnozí občané, neboť sbor nyníčítá 36. členů zakládajících, 72. přispívajících a
60. činných a jest podstatné přání, by sbor i na dále svorností vázán ku prospěchu občanstva platně působil, čemuž z plna srdce provoláme „Na zdar!“

V Chotěboři dne 14. října 1882

F. Hubáček, purkmistr, předseda hasičského sboru
Leop. Rathaus t. č. velitel
František Brožek, podvelitel
Pospíšil Jan, t. č. Jednatel
Václav Firkušný, t. č. cvičitel


Řemeslnický spolek „Berla“.

Památní listina
řemeslnického spolku „Berly“
v Chot
ěboři.

Dne 20. srpna 1880 byl v Chotěboři zaražen spolek ku podpoře zchudlých aneb nemajetných řemeslníků, pod jménem: „Vzájemně se podporujícířemeslnický spolek „Berla“ v Chotěboři.
Ačkoliv spolek tento malými a skrovnými prostředky činnost svou započal, přec neúnavnou pílí a vytrvalostí i obětavostí výhradně třídy řemeslnické povznesl se tak daleko, že doby této má ve vlastnictví již svou vlastní knihovnu a hotového jmění 200 zl. r. c.

Blahodárněúčinkující tento spolek pomáhá seč síly stačí nuzným svým bratřím, zejména však nemocí stiženým, a pochoval na své útraty člena Josefa Pohaňku-perníkáře.

Aby spolek náš dále a stále se rozvinoval tak, aby příští potomci, kteří listinu tuto objeví, jej v mohutném stavu co pravou podporu třídy nejen řemeslníků, ale i také veškerého občanstva nalezli, tímto sobě přejeme.
Spolek náš čítá následujícíčleny:

František Hubáček-měšťanstvo; Václav Vrba-předseda spolku; Antonín Novotný-místopředseda; Karel Dstruh- jednatel; Ferdinand Kratochvíl-člen výboru; Čeněk Kruml-člen výboru; František Konfršt-člen výboru; František Vltavský-člen výboru; Pavel Jirsa-pokladník; Josef Fišer; František Findeis; František Buttula; Zikmund Brožek; Karel Ninger junior; Jan Suchý; Jan Pešout; Alois Zatřepálek; Josef Duchek; Josef Paul; Antonín Jelínek; Josef R. Josel; B. Brůner; Jan Ninger; Ferdinand Matějka; W. Bureš; Jan Krištof; Vojtěch Vocelka; Mat. Lebduška; Frant. Křesťan; Jan Žádný; Jan Winge; Antonín Hladký; Josef Hospodka; Jan Smíšek; Josef Kumpan; J. Stránský; Grt. Pokorný; Josef Kotten; Josef Riedl; Josef Kolář; Antonín Martinek; J. Mach; František Škarvada; Augustin Fiala; Antonín Filip; J. Dvořák; Frant. Frohlich; I. Kindler; Josef Findeis; Konstant Svoboda; Alois Wagner; V. Šebek; Jan Albrecht; Frant. Krulík; Antonín Lebduška; E. Thomas; Louna; Dočekal; Antonín Bergauer

 

 

Z výboru řemeslnického spolku „Berly“ v Chotěboři dne 14. října 1882.

Předseda Václav Vrba.

Spolek používa hostinské mistrosti Pana Jiřího Slámi v čísle 354 pod Dolní bránou, kdež své schůze a zábavy pořádá v pokoji a sále v horním poschodí zdarma.

Dne 22. října 1882 bude pan Dr. Strakati z Prahy míti poučnou  přednášku v našem spolku o úpadku malíh řemesel a k jich povznešení,  k čemuž sou veškeré řemeslnici zdejší, jakož z Německého Brodu, z Přibyslavy, Krucemburku, Hlinska a okolí pozváni.

Spolek Řemeslnický, totéž výbor se všemožně stara, aby zdejší život z netečnosti probudil a řemeslnici zdejší ponejvýše chudí a tím ke všemu pokroku a veřejnému živou  neteční sou.

Vyhotovil
Jan Pešout
úd spolku, t. č. kancelista okresního zastupitelstva


Ku posvěcení věže zavítá do města Chotěboře pan královehradecký biskup a určená jest slavnost na den 15. října 1882 o 9 hodině ranní.
Za tou příčinou vynesl se výbor spolku Berly, by se spolek slavnosti této zúčastnil.

Zvou se páni Členové, by se za účelem tímto do místnosti spolkových o 8 ½ hodině ranní téhož dne dostavili, odkud se k slavnosti této odebéřou.

Spolek Berla v Chotěboři dne 9. října 1882

Předseda Václav Vrba


Tímto Pánům Členům řemeslnického spolku se věděti dává, že:

  1. Dne 15tim světí Pan Byskup kříž a věž. Tedi se páni Členi laskavě zadají, aby se o ½ 9 hodině ráno v plném počtu do místnosti spolkové dostavyli od níž se v pořádku přejde ke kostelu.
  2. Oni Páni Členové, kteří mněsíčně příspěvky již delší čas nezapravyli, se laskavě žádají, aby neodkladně dle možnosti u pokladníka zapravyli a nové knižky, které zdarma obdržejí si vyzdvyhli.

Václav Vrba, předseda

 

 


 

Několik dalších tiskovin a mince: