Putovní svatyňky

Slova Svatého Otce Jana Pavla II.„Má upřímná slova povzbuzení patří rodinám. Kéž se domácí církve křesťanských rodin stanou místem niterné modlitby. Každou rodinu svěřuji ochraně Svaté rodiny z Nazareta a ze srdce žehnám vám… a a především všem domovům.“                       1980

Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II.

„Bože, v Tobě je původ veškerého otcovství na nebi a na zemi. Dej, aby skrze tvého Syna Ježíše Krista, narozeného z Panny Marie, a skrze Ducha svatého se každá rodina na zemi stala opravdovou svatyní života a lásky pro budoucí generace.“        1980

Slova zakladatele schönstattského díla

  1. Josefa Kentenicha

Slova Svatého Otce Jana Pavla II.  nachází originální ztvárnění v domácísvatyňce.

Co je domácí svatyňka?

  1. Kentenich říká, že jde o to, „utvářet vlastní rodinu jako svatyňku, Symbolem toho má být domácí svatyňka, tzn. Speciální místo v bytě, které je vyhrazeno Panně Marii, Odtud chce působit.

O co se má Panna Maria starat?

… aby celý dům prodchla náboženská atmosféra, aby tato atmosféra spojovala otce a matku, aby tato atmosféra pronikla také do srdcí dětí.“          1966

Slovo pro praxi

Jak vytvoříme domácí svatyňku?

V bytě si zvolíme důstojné místo pro umístění kříže a obrazu Panny Marie a zvýrazníme je vhodnou výzdobou (květiny, svíce apod.)

Prosíme Pannu Marii, aby zde působila podobně jako v původní svatyňce v Schönstattě. Při tom s Ní uzavřeme úmluvu lásky a pomodlíme se zásvětnou modlitbu (kterou buď vlastním způsobem zformujeme, nebo použijeme známé zásvětné modlitby).

Každý den v domácí svatyňce tuto úmluvu lásky obnovujeme a přinášíme sem všechny starosti, každodenní oběti, spojené svěrným plněním povinností, a důvěřujeme, že se Panna Maria ukáže na nás a na naší rodině jako mocná vychovatelka.

Den ukončíme návštěvou domácí svatyňky a vyprosíme si požehnání pro sebe aty, kteří jsou nm svěření.

Modlitby v domácí svatyňce

Zásvětná modlitba

Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji. Na důkaz své oddanosti, zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samého docela. Protže náležím tobě, dobrá Matko, schraň, vychovávej a používej mne. Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen

Prosebná modlitba

Panno Maria! S důvěrou tě prosíme: projev se v této svatyňce jako Třikrát podivuhodná Matka a vítězná Královna schönstattská!

Působ v naší rodině, sjednoť naše srdce a naplň nás duchem lásky, pochopení a odpuštění.

Formuj naši rodinu v církev v malém. Učiň nás silnými ve víře a  věrnými.

Chraň nás veškerého vlivu zla. Posiluj nás v bolesti. Přijmi naše každodenní úsilí i selhání. Dej, ať se vše skrze tvou přímluvu stane plodným pro obnovu rodin. Amen

Úkol a příslib

„Vyhraďte obrazu Panny Marie čestné místo ve svém bytě. Tak se tento stane malou svatyňkou, ve které bude Panna Maria působit divy milosti, formovat a posvěcovat rodinu a všechny její členy.“

Pater Josef Kentenich 1948

Třikrát podivuhodná Matko, vítězná Královno schönstatská, Královno rodiny,

–          Pros za nás

–          Přetvářej naši rodinu v domácí církev

–          Žehnej celému světu!