Postní aktivita 2022

Motto: „Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.“ (Jan 15,14)
„To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15,17)

Cíl postní aktivity

Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu
z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezen­tuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního před­sevzetí.

V kostele je od Popeleční středy umístěna nástěnka s křížem a nápisem „Vy jste moji přátelé“. Na kříži je umístěn symbol Ježíše-trnová koruna. Na nástěnce budou po obou stranách kříže postupně umístěny listy A4 s Ježíšovými přáteli.

Po každé nedělní mši svaté v postní době dostanou (nejlépe u východu z kostela) návštěvníci kartičku s příslušným obrázkem, textem a předsevzetím. Kartičku si odnesou domů a předsevzetí se budou po celý týden snažit plnit. Na kartičce jsou předsevzetí pro různé věkové kategorie, každý si vybere tu svoji. Pokud někdo kartičku nedostal, jsou k dispozici na stolečku u nástěnky.


  1. neděle postní, Šimon z Kyrény

Téma: V bližních sloužit Kristu

Inspirace pro katechezi: V pašijích Lukášova evangelia (Lk 22,14-23,56) tuto neděli čteme o Šimonovi z Kyrény. Vojáky byl přinucen k tomu, aby pomohl Ježíši. Jako jediný ze všech lidí mohl nést Ježíšův kříž. Není to nakonec více čestná služba než nedobrovolný úkol?

Udělat něco pro druhého, když se mi zrovna nechce, to je velká a krásná oběť. I my se s tím často kon­frontujeme a povinnosti všedního dne bereme jako nutnost. Můžeme však naopak být vděční za to, co nám Bůh svěřil. Vždyť vykonat pro bližního dobrý skutek je čest, neboť ve svých bližních sloužíme samotnému Kristu.

Kartička – 1. strana: Šimon z Kyrény Ježíši pomohl s křížem. Udělat něco pro druhého, když se ti nechce, to je velká a krásná oběť. Sloužíš tak samotnému Ježíši.

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti: Pomůžu uklízet i nepořádek, který jsem neudělal.
Starší děti:   Když dostanu od rodičů nějaký úkol, nebudu se hádat, proč zrovna já, ale splním ho.
Dospělí:       Budu si představovat, že to, co dělám pro ostatní, dělám vlastně pro Ježíše.


  1. neděle postní, Marie Magdaléna

Téma: Mít rád Boha

Inspirace pro katechezi: Evangelium této neděle mluví o ženě přistižené při cizoložství, kterou Ježíš neodsoudil
a uchránil ji před ukamenováním (Jan 8,1-11). I Marie Magdaléna byla jedna z žen – hříšnic, kterými zbožní židé opovrhovali. Ježíš jí však pomohl se od hříchů osvobodit (Lk 8,2). Tak se z velké hříšnice stala velká světice, duše zapálená pro Ježíše. Marie Magdaléna nebyla „vlažná“. Do všeho šla naplno. Dokázala změnit svůj život a otevřít se pravé Lásce. Nechala Boha, aby ji proměnil a naučil ji opravdově milovat. Nakonec i ona stála pod křížem v době Ježíšovy smrti, aby Ježíše podpořila (Jan 9,25). Se vzkříšeným Ježíšem se pak potkává v zahradě a s odvahou přináší naději skleslým apoštolům (Jan 20,18). Její život je pro nás velkou výzvou.

Ať nejsme jenom vlažní křesťané. Ať hoříme pro Krista a nebojíme se ho následovat, pokusit se ve svém životě naplňovat Ježíšovo přikázání lásky a nevnímat ho jako nedosažitelný  ideál. „Budete-li tím, čím máte být, zapálíte celý svět.“ (parafráze slov sv. Kateřiny Sienské)

Kartička – 1. strana: Marie Magdaléna se otevřela Boží lásce a změnila svůj život. Byla s Ježíšem v době,
kdy umíral na kříži. Máš Ježíše rád?

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti:   Potěším, pohladím smutného.
Starší děti:     To, co dělám, udělám pořádně.
Dospělí:        Budu ve své modlitbě více děkovat Bohu a říkat mu, že ho mám rád.


4. neděle postní, lotr po pravici

Téma: Poprosit za odpuštění

Inspirace pro katechezi: Marnotratný syn z Ježíšova podobenství v dnešním evangeliu (Lk 15,1-3.11-32) byl člověk, který se kvůli

svému špatnému jednání ocitl na dně společnosti. Lotr, který byl podle tradice ukřižován spolu s Ježíšem po jeho pravici, byl marnotratnému

synu v mnohém podobný. I on byl člověk, který promrhal svůj život, ale „nezabalil to“. Oba dva, lotr i marnotratný syn, si dokázali přiznat odpovědnost za své činy, poprosit za odpuštění a spolehnout se na Boží milosrdenství. Lotr dokonce sám projevil lásku k Ježíši tak, že se ho zastal, když ho urážel druhý zločinec (Lk 23,40-43). Přestože si uvědomoval, jaký je hříšník, pokusil se ve chvíli umírání změnit – a Ježíš mu v tom pomohl.

Boží milosrdenství je nekonečné, a proto neříkejme, že někteří lidé už nemají šanci se polepšit. Nelámejme hůl ani sami nad sebou. Přiznejme si své hříchy, litujme jich a nestyďme se za to, že nejsme tak dokonalí, jak si to o sobě myslíme. Připusťme, že jenom vlastními silami se nespasíme, a prosme Boha za odpuštění našich hříchů. Prosme Boha také o sílu, abychom my sami dokázali odpouštět, a to jak sami sobě, tak i těm, kdo ublížili nám.

Kartička – 1. strana: Bůh miluje každého člověka. Lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici dokázal přiznat své hříchy, litovat jich a poprosit Ježíše za odpuštění. Zkus to také.

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti: Udobřím se. Když něco provedu, omluvím se: „Promiň.“
Starší děti:   Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal.

Dospělí:       Přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, pomodlím se za své nepřátele.


  1. neděle postní, Josef z Arimatie a Nikodém

Téma: Odvážně vykonat dobrý čin

Inspirace pro katechezi: Ježíš v evangeliu této neděle mluví o neplodném fíkovníku (Lk 13,1-9) a vyzývá
k obrácení. Ježíš o obrácení mluví k lidem často. Snaží se oslovit i farizeje a členy velerady (Mt 23,26). Tito lidé se však k němu staví kriticky a nepřátelsky. Josef z Arimatie a Nikodém také patřili k těmto společenským kruhům (Lk 23,50; Jan 3,1). Cítili však, že by měli Ježíše následovat a svůj život změnit. Odvahu přihlásit se k Ježíši sice nalezli až po jeho smrti, ale udělali to a nezůstali nečinní. Prokázali Ježíši velkou lásku. Nikodém přinesl drahocennou mast na pomazání mrtvého těla (Jan 19,39), Josef šel odvážně za Pilátem a zařídil pohřbení Ježíšova těla do (vlastního) hrobu (Jan 19,38).

Kolikrát se i my ocitáme ve společnosti lidí, pro které jsou naše křesťanské zásady něčím nenormálním a zvláštním. Neznamená to ovšem, že by je lidé okamžitě odsoudili. My z toho máme někdy jenom zbytečný strach. Právě v situaci, která od nás vyžaduje, abychom šli proti proudu, když se chceme zachovat jako křesťané, se mnohdy ukáže, jak moc je náš postoj důležitý a kolik lidí může ovlivnit k dobrému. Můžeme získat i podporu osob, od kterých jsme to vůbec nečekali. Naše společnost totiž touží po dobru, po lásce, po Bohu.

Kartička – 1. strana: Josef i Nikodém se k Ježíši nebáli přihlásit. Nezůstali nečinní, a tak přinesli „dobré ovoce“. Neboj se projevit jako křesťan. Nikdy není pozdě na dobrý čin.

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti: Poslechnu maminku a tatínka.
Starší děti:   Když vím, co je dobré a správné, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali.
Dospělí:      Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech i v mém jednání.


2. neděle postní, apoštol Jan

Téma: Být přítelem i v nouzi

Inspirace pro katechezi: Jan byl Ježíšův oddaný apoštol, proto ho určitě naplnilo radostí i hrdostí, když viděl Ježíše proměněného na hoře Tábor (Lk 9,28b-36). Viděl ovšem Ježíše nejen plného slávy, ale i v Get­semanské zahradě v jeho největší úzkosti, když se potil krví (Mt 26,37). Na konci Ježíšova života se Jan zachoval jako věrný a statečný přítel, který z lásky k bližnímu překoná svůj strach, aby ho doprovázel a pod­pořil v nejtěžších chvílích života. Je to jediný apoštol, který Ježíše neopustil až do jeho smrti na kříži (Jan 19,26). Stát pod Ježíšovým křížem bylo určitě nebezpečné. Možná tam Jan nebyl jen kvůli Ježíši, ale i kvůli jeho matce. Věděl, že ji pod křížem nemůže nechat samotnou a že i ona potřebuje oporu.

Je krásné mít hodně přátel a sdílet s nimi společné radosti. Bližní však potřebují naši podporu i ve svízelné situaci, ve svém smutku, v době, kdy si jich nikdo nevšímá a pro své okolí neexistují. Takových lidí je v naší společnosti hodně a my jako křesťané máme mít stále oči otevřené, abychom je viděli a pomohli jim.

Kartička – 1. strana: Apoštol Jan byl Ježíši přítelem nejen v době, kdy byl slavný, ale i v době, kdy ho všichni opustili. Zkus být takový i ty.

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti: Půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
Starší děti:   Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě tak oblíbení.
Dospělí:       Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.


  1. neděle postní, Maria – Ježíšova matka

Téma: Myslet na druhé

Inspirace pro katechezi: Evangelium 1. postní neděle (Lk 4,1-13) vypráví o tom, jak se Ježíš postil na poušti. Ďábel Ježíše pokoušel a chtěl ho zlákat k tomu, aby začal myslet jen na sebe. To se mu však nepodařilo. Také na Ježíšově matce, Panně Marii, můžeme vidět, že nemyslí jen na svůj prospěch. Na prvním místě má ve svém životě Boha. Ve všem na něj spoléhá jako na „útočiště a tvrz“ (Žl 91). Přijímá od něj úkol, aby se stala matkou Božího syna. Když pak její syn Ježíš dospěje, podporuje ho v jeho poslání. Podle tradice se s Ježíšem setkala na křížové cestě a ve chvíli Ježíšova umírání stála u jeho kříže (Jan 19,25). Po Ježíšově smrti a vzkříšení Maria zůstává s apoštoly, modlí se s nimi a podporuje tak vznikající společenství Ježíšových následovníků (Sk 11,14). Maria je nazývána Matkou církve.

Mnozí z nás jsou také rodiči, prarodiči, vychovateli. Pokusme se odolat pokušení starat se jen o své osobní pohodlí, které nám nabízí svět kolem nás. Od Marie se můžeme v mnohém poučit a více se zaměřit na naše blízké. Podpora od nejbližších v rodině je totiž pro každého člověka hodně důležitá.

Kartička – 1. strana: Maria svého syna Ježíše Krista celý život podporovala v jeho díle. Dokážeš se pro druhého vzdát svého pohodlí?

  1. strana – předsevzetí:

Mladší děti: O něco dobrého se rozdělím s ostatními.
Starší děti:   Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
Dospělí:       Obětuji svoje pohodlí, abych podpořil své blízké (vyslechnu je, pomůžu jim).