Biskup Jan zasvětil diecézi sv. Josefu.

Biskup Jan Vokál v pátek 1. ledna zasvětil královéhradeckou diecézi patronovi roku 2021 sv. Josefovi.

Při Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2021 pronesl královéhradecký biskup Jan Vokál zásvětnou modlitbu ke sv. Josefovi a svěřil tak diecézi do jeho ochrany. Papež František na konci roku 2020 vyhlásil rok 2021 Rokem sv. Josefa.

 

Fotogalerie

 

Text zásvětné modlitby

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla – Církve, svatý Josefe!

Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou ochranu.

Kéž se – na Tvoji přímluvu – zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.

Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.

 

Svatý Josefe, oroduj za nás!

Zdroj: www.bihk.cz