Svátost nemocných

Svátost nemocných v roce 2022

I v letošním roce bude možnost přijmout svátost nemocných při nedělní Bohoslužbě.
A to o 5. neděli postní-3. 4. 2022 v 8:00.
K přijetí svátosti je nutné vyplnit přihlášku a vhodit ji v sakristii do připravené krabičky. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze nechat seznam veřejně. Přihlášky najdete u oltáře
sv. Kříže. Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující. Je možné poprosit naše kněze o svátosti smíření ať už v kostele, nebo si osobně či telefonicky domluvte termín.
V případě, že je někdo nemocný a nemůže přijít do kostela, můžete naše kněze požádat o udělení svátosti individuálně s návštěvou u nemocného, a to kdykoliv během roku.

 

Nemoc a utrpení patří k nejzávažnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost.

Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě to, co není podstatné a zároveň aby se zaměřil na to, co je důležité.

Církev věří a vyznává, že mezi sedmi svátostmi existuje jedna svátost určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání nemocných.

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží celá církev odevzdává své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří.

Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením. Nemocní, kteří přijímají tuto svátost a „dobrovolně se přidružují ke Kristovu utrpení a k jeho smrti“ jsou tak „prospěšní Božímu lidu“.

Ježíš nemá jen moc uzdravovat, nýbrž i odpouštět hříchy: přišel uzdravit úplně celého člověka, duši i tělo; je lékařem, jakého nemocní potřebují. Jeho soucit se všemi trpícími jde tak daleko, že se s nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.“ (Mt 25,36)

 

Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Vhodné je přijmout tuto posilu v případě závažné operace, nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo i ženy před porodem.

Svátost nemocných či pomazání nemocných je určena:

lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Svátost je nemocnému v jeho vážné nemoci posilou na duchu. Nemocný může skrze něj dojít i tělesného uzdravení.

Svátost nemocných lze přijmout opakovaně, pokud o tuto pomoc nemocný znovu požádá.

Jak se svátost udílí?

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě a na rukou. V případě nouze stačí pomazání na čele. Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši, doma, v nemocnici nebo kdekoli, kde může kněz nemocného navštívit.

Jak o svátost požádat?

O svátost pomazání nemocných může požádat nemocný sám, případně někdo z jeho okolí. Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá).

Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má jí předcházet svátost smíření. Tuto svátost může přijmout i nemocný, který je ve stavu bezvědomí.

Předpokládá se, že ten, kdo ji přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti smíření. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.

Je vhodné se na slavení svátosti pomazání nemocných připravit společnou modlitbou celé rodiny nebo úzkého okruhu přátel nemocného.